هادر9 (گلبار)

گلبار یک کود غنی از آهن،مس،روی و اسیدهای آمینه می باشد.کاتالوگ محصولات 

دارای دو تأثیر زایشی است به نحوی که هم تعداد دانه و خوشه درسالی که محلول پاشی انجام میشود و همچنین تعداد جوانه های گل درسال بعد به شدت افزایش می یابد.

با تاثیر بر روی بازدارنده های رشد موجب شکوفایی و رشد یکنواخت جوانه ها می شود . گلبار باعث از بین رفتن مواد بازدارنده رشد در اول فصل تمایز بهتر جوانه گل در سال بعد می شود.

جدول تجزیه
پتاسیم محلول درآب %20/46
آهن کلاته باEDTA %1/35
روی کلاته یاEDTA %2/37
مس کلاته باEDTA %0/56
منگنز کلاته باEDTA %0/22
اسیدآمینه آزاد %7

در نیمه اول فروردین در زمانی که جوانه های گل، بید مشکی شده اند(رشد2-4سانتی میتر)روی درختان پاشیده می شود.

بسته یک کیلو و 200گرم در هزار لیتر آب

کسانی که موفق به پاشیدن روغن ولک نشده اند این کود تا حد زیادی اثرات آن را جبران می کند.همچنین در باغات اکبری به دلیل دیرگل بودن و در باغات شور به دلیل خیلی دیر سبزشدن و درنتیجه احتمال ریزش جوانه های گل سال جاری یا عدم تشکیل جوانه گل برای سال آینده وجود دارد،پاشیدن این کود می تواند بسیار مفید باشد.

از محلول پاشی گلبار در ساعات خیلی گرم و خیلی سرد روز باید خودداری شود.