هادر4(گرین هیومیک)

این کود ترکیبی از هیومیک اسیدبا عنصر فسفر،ازت،آهن و مس می‌باشد.که میزان آهن و مس آن از هادر ۱(هیومیک پلاس)بیشتر است و معمولا در باغاتی که عارضه ریزبرگی و یا رنگ پریدگی دارند توصیه می‌شودکاتالوگ محصولات 

  1. برطرف کردن عارضه ریزبرگی
  2. افزایش باززایی ریشه
  3. افزایش جذب مواد غذایی
  4. افزایش ساخت کلروفیل
  5. افایش ماندگاری و دردسترس بودن مواد غذایی
  6. افزایش فعالیت میکروارگانیسم های خاک
  7. افزایش ماده ی آلی خاک
جدول تجزیه
نیتروژن کل %5
فسفرقابل استفاده %5
ماده آلی %34

از اواسط پاییز تا اواخر زمستان(بعد از اولین نوبت آبیاری)

میزان مصرف:مقدار مصرف۲۵۰۰-۲۰۰۰کیلوگرم در هکتار براساس حجم درخت و سال آوری درخت.این کود باید در شیاری با عمق حدود ۲۰سانتی متر در انتهای سایه انداز درختان استفاده می‌شود.