هادر2-13

قیمت عادی 689,000 تومان incl.VAT

در این کود تاکید برمیزان پتاسیم بالا و ازت و فسفر کم است.و تمام عناصر میکرو به غیراز بور در ترکیب وجود دارند.توصیه این کود از خرداد شروع شده و تا تیر و مرداد ادامه پیدا می کند.کاتالوگ محصولات 

جدول تجزیه

نیتروژن کل(N)

%3/5
مس محلول %0/04
روی محلول %0/02
منگنز محلول %0/15
فسفرقابل محلول %5/5
پتاسیم محلول درآب %36
آهن محلول %0/15
گوگرد محلول(s) %13
مولیبدن محلول %0/004

از نیمه اردیبهشت ماه تا پایان مرداد ماه به میزان600-300کیلوگرم در هکتار در یه نوبت

به صورت نواری در یک طرف سایه انداز درخت همراه با آب آبیاری