هادر2(بیس هیومیک)

قیمت عادی 187,500 تومان incl.VAT

یک اصلاح کننده موثر در خاک های شور و قلیا می باشد که با تخلیه متعادل نمکها از خاک ،شرایط مناسب رشد برای گیاه را فراهم می کند .

اساس اثر بخشی بیس هیومیک بر دو اصل استوار است :

    1. با بهبود ساختمان خاک و افزایش قطر لوله مویین (اثر مویینگی) موجب کاهش حرکت نمک  ها به سطح خاک می شود .
  1. با مواد کلوئیدی موجب تنظیم بار الکتریکی خاک شده و آزادسازی کاتیون ها و آنیون ها به نحو موثری بر اساس نیاز گیاه صورت می گیرد.کاتالوگ محصولات 
  • اصلاح کننده خاک های شور و قلیا
  • کاهش خاصیت قلیائی خاک
  • کاهش شوری
  • افزایش باروری خاک
جدول تجزیه
مواد آلی %55
آهن محلول %0/5

1الی 2تن در هکتار می باشد که بر اساس شوری و قلیایی بودن خاک میزان مصرف متفاوت است . به صورت یکنواخت در دو طرف درخت از تنه تا سایه انداز آن بر روی سطح خاک پخش و بلافاصله باید آبیاری گردد تا حداکثر اثر گذاری خود را داشته باشد و به عبارت دیگر حداکثر ۱۰ الی ۱۲ ساعت قبل از آبیاری باید نسبت به پخش کردن بیس هیومیک اقدام نمود .هر 4-3 سال یک بار همراه با اخرین آب قبل از سبز شدن درختان