هادر 13-1

قیمت عادی 695,000 تومان incl.VAT

شامل تمام عناصر میکرو(آهن،مس،روی،بور،منگنز و مولیبدن) و عناصر ماکرو با تاکید بر دو عنصر ازت و فسفر می باشد. توصیه این کود از حدود بهمن ماه (همراه با آخرین آب قبل از سبز شدن درختان) شروع می شود و نهایتاٌ تا نیمه اردیبهشت ادامه می یابد.کاتالوگ محصولات 

  • کود کامل و شامل هر 13 عنصر غذایی مورد نیاز
  • کاملا محلول در آب و قابلیت استفاده در هرنوع ابیاری(غرقابی،تحت فشار و موضعی)
  • رعایت نسبت عناصر موجود در فرمول با توجه به نیاز فصلی و مدنظر قرار دادن این نکته که زیاد بود یک عنصر مانع جذب عناصر دیگر نمی شود.
  • غلظت مناسب هر یک ز عناصر،که با انجام تست های آزمایشی و با شناخت کامل از نیاز گیاه بدست آمده
  • تعیین زمان مناسب کوددهی و عناصر، زمانی در اختیار گیاه قرار گیرد که به آن نیاز دارد و توانایی جذب دارد.
  • تقسیم هزینه های کوددهی در طول سال
جدول تجزیه
نیتروژن کل(N) %14
مس محلول %0/05
روی محلول %0/02
منگنز محلول %0/2
بور محلول %0/16
فسفرقابل استفاده %18
پتاسیم محلول درآب %1/5
آهن محلول %0/2
مولیبدن محلول %0/004
گوگرد محلول(s) %0/15

از بهمن ماه تانیمه اردیبهشت ماه به میزان 600-400کیلوگرم در هکتار در سه نوبت

به صورت نواری در بک طرف سایه انداز درخت همراه با آب آبیاری