هادر 6(پتاسیم هیومات)

قیمت عادی 1,045,000 تومان incl.VAT

این کود حاوی اسید هیومیک و پتاسیم می باشد. میزان حلالیت این کود حدود95درصد است.و می توان آن را به صورت شربتی و یا ریختن داخل استخرهای آبیاری،در آبیاری غرقابی و قطره ای استفاده نمود.

زنجیره های بلند هیومات ها به کلات سازی با بیشتر عناصر غذایی گیاه کمک می کند.کاتالوگ محصولات

 • بهبود جذب مواد غذایی از طریق برگ و ریشه ها و بهبود کمبود مواد غذایی
 • افزایش محصول و بهبود کیفیت گیاه و محصول
 • گسترش ریشه های سالم و تحریک،تقسیم و بزرگ شدن سلول
 • افزایش فعالیت های میکروبی به منظور آزادسازی عناصرغذایی از مواد آلی خاک
 • کاهش شوری و اصلاح pHخاک
 • افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی
 • کاهش بقایای افت کش های سمی و جلوگیری ازآلودگی خاک با یون های فلزی سنگین
جدول تجزیه
پتاسیم هیومات %44
هیومیک اسید %35
پتاسیم(k2O) %9
مواد آلی %65

اثرات و مزایای پتاسیم هیومات هادر :

 • افزایش تولید انرژی برای فعالیت های زیستی
 • افزایش محصول و بهبود کیفیت گیاه و محصول
 • بهبود جذب مواد غذایی از طریق برگ ها و ریشه ها و بهبود کمبود مواد غذایی
 • کاهش شوری خاک (Ec)
 • بهبود ساختار خاک
 • افزایش کلروفیل
 • افزایش استحکامات (دفاع) طبیعی
 • گسترش ریشه های سالم و تحریک تقسیم و بزرگ شدن سول ها
 • بهبود فعالیت میکروبی حاک توسط یک منیع غذایی کربن برای قارچ ها و باکتری های مفید
 • ثابت نگه داشتن و بافری کردن خاک در مقابل تغییرات PH حاصل از کاربرد کود
 • فراهم کردن مقاومت گیاه در مقابل استرس هایی مثل خشکی ، سرما و بیماری ها
 • افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی
 • افزایش ظرفیت نگهداری آب
 • افزایش اثربخشی کاربردی کودها
 • سبزیجات و سایر گیاهان یک ساله: 10-15کیلوگرم در هکتار بر اساس دوره رشد و حجم گیاه
 • درختان میوه:60-40کیلوگرم در هکتار براساس حجم درخت و سال آوری محصول
 • غلات:5کیلوگرم درزمان کاشت و5کیلوگرم قبل از ساقه رفتن

پتاسیم هیومات هادر با مواد اسیدی ناسازگار است و نباید با کودهای نیترات کلسیم و همه کودهایی با پایه سولفات و کودهای اسیدی مخلوط گردد.