هادر 3(سون)

قیمت عادی 870,000 تومان incl.VAT

فرمول بندی هادر3،جهت تامین عناصر غذایی خاص و بهبود رشد و نمو می باشد.شامل عنصار میکرو و با تأکید بر دو عنصر آهن و مس و اسیدهای آمینه تولید شده است.

با وجود مقدار قابل توجهی کلات مس داخل این کود،می توان به عنوان یک عمل کمک کننده در مبارزه با پسیل نیز توصیه می شود.کاتالوگ محصولات 

  • ترکیب جامد قابل حل در آب
  • افزایش رشد سرشاخه ها
  • افزایش سبزینگی و فتوسنتز
  • افزایش محصول
  • افزایش سطح برگ
  • افزایش صفات کیفی میوه
  • حفظ جوانه های گل جهت محصول سال بعد
  • افزایش مقاومت در برابر استرس های محیط
جدول تجزیه
نیتروژن کل %3
پتاسیم محلول %17
مس کلاته باEDTA %1
منگنز کلاته باEDTA %0/3
روی کلاته باEDTA %0/3
ماده آلی %53

با غلظت یک در هزار و یکبار در فصل رشد جهت تامین نیازهای درخت پسته توصیه می شود

چنانچه درخت دارای کمبود مزمن عناصر ریز  مغزی و ضعف در رشد باشد دوباره محلول پاشی به فاصله ۱۵ روز با غلضت یک در هزار توصیه می گردد .

محلول پاشی بر روی برگ های سالم و غیر خشبی صورت می گیرد به طوری که از اوایل اردیبهشت تا اواسط خرداد ماه توصیه می شود .

به دلیل دارا بودن مس،نمی توان با سموم دیگر مخلوط نمود و باعث کم شدن اثر سم و احتمالأ سوزانندگی برگ می شود.