هادر 12(سبزینه)

قیمت عادی 1,050,000 تومان incl.VAT

این کود شامل کلات های آهن،مس،روی و منگنز می باشد که فرمول بندی آن به نحوی است که امکان جذب این عناصر میکرو توسط گیاه کامل فراهم آمده است.عناصر میکرو یا کم مصرف نسبت به عناصر ماکرو کمتر مورد نیاز درخت می باشند اما از جایگاه بسیار مهمی در ساختار گیاهی و همچنین در خصوص افزایش کمیت و کیفیت محصولات برخوردارند.در خصوص میکروها به دلیل مشکلات قلیایی و استفاده نادرست از کودها امکان جذب این عناصر بسیار کاهش پیدا کرده است و بالطبع مشکلات ناشی از کمبود این عناصر را درگیاهان مشاهده میکنیم.کاتالوگ محصولات

  • افزایش سبزینگی و فتوسنتز
  • افزایش سطح برگ
  • افزایش صفات کیفی میوه
  • افزایش رشد سرشاخه
جدول تجزیه
نیتروژن کل %6
مس محلول %2
روی محلول %0/3
آهن محلول %9
منگنز محلول %0/3
گوگرد محلول(SO4) %6/5
ماده آلی %32

در ابتدای فصل رشد (فروردین و اردیبهشت)به خاک اضافه می شود.

مقدار مصرف این کود درباغات مختلف که کمبود عناصر آهن و مس را نشان می دهد به میزان 80-40کیلوگرم در هکتار و برای تک درخت 200-100گرم در هکتار به صورت نواری دو طرف انتهای سایه انداز درختان توصیه می شود.

با مصرف این کود به صورت خاکی ظرف 3-2سال مشکل ریز برگی و زردی به صورت کامل در باغات از بین می رود.همچنین میزان پسته نخودی کم و انس پسته خوب می شود.