سایبان( شید)

قیمت رول 50 متری با ضریب نفوذ 50%

عرض

قیمت(تومان)

6 متر

2.625.000

8متر

3.500.000

10متر

4.375.000