گوگردتابستانه هادر

فرموله شده به منظور کنترل و مبارزه با پسیل و کنه در فصل تابستان و شرایط دمای بالا که همواره کشاورزان نگران سوزندگی ناشی از مصرف گوگرد هستند.کاتالوگ محصولات و لیست قیمت

گوگردهادر بدلیل سوسپانسیون بالا و ریز بودن ذرات به راحتی با آب مخلوط می شود اما برای پاشیدن،بهترین حالت داشتن همزن مکانیکی هست و در غیر این صورت از لوله برگردان پمپ به عنوان همزن استفاده شود.(باید به طور مداوم همزده شود)

مهمترین دلیل سوختن میوه های پسته در اثر محلول پاشی با گوگرد،دوش گرفتن درخت یا سنگین شستن و آب چکه کردن درخت است.در هکتار1500لیتر و یا نهایتاٌ 2000لیتر آب پاشده شود.

30-40کیلوگرم در هزار لیتر آب

گوگرد هادر نیاز به صابون ندارد و از اضافه کرد صابون اکیداٌ خودداری شود.